Статут

«Затверджено із змінами»

 

Сьомим Позачерговим З’їздом членів Всеукраїнської професійної спілки «Незалежна медіа-профспілка України»

Протокол № 10  від 17 червня 2017 року

 

С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ

«НЕЗАЛЕЖНА МЕДІА-ПРОФСПІЛКА УКРАЇНИ»

Код ЄДРПОУ 33400078

(нова редакція)

Київ 2017

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська професійна спілка «Незалежна медіа-профспілка України» (надалі – Профспілка) є добровільною неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності – журналістів та інших працівників засобів масової інформації, які професійно збирають, одержують, створюють та займаються підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконують редакційно-посадові та інші службові обов’язки в засобах масової інформації.

1.2. Об’єднання членів Профспілки відбувається на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, дотримання принципів демократії, законності, самоуправління, гласності.

1.3. Профспілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України.

1.4. Профспілка незалежна у своїй діяльності від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, політичних та інших громадських організацій, зберігає свою організаційну, фінансову та господарську самостійність.

1.5. Профспілка набуває права юридичної особи з моменту затвердження установчою конференцією членів Профспілки цього Статуту, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням та символіку і іншу атрибутику, зразки якої затверджуються Комітетом Профспілки. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.

1.6. Статусу юридичної особи набувають також організації Профспілки, які діють на підставі її Статуту.

1.7. Для досягнення своєї мети Профспілка має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді.

1.8. Діяльність Профспілки поширюється на територію України. Профспілка має статус всеукраїнської Профспілки.

1.9. Повна назва Профспілки:

– українською мовою: Всеукраїнська професійна спілка «Незалежна медіа-профспілка України»;

– російською мовою: Всеукраинский профессиональный союз «Независимый медиа-профсоюз Украины»;

– англійською мовою: Independent Media Trade Union of Ukraine.

Скорочена назва Профспілки:

– українською мовою: ВПС «НМПУ»;

– російською мовою: Профессиональный союз «НМПУ»;

– англійською мовою: IMTUU

1.10. Діяльність Профспілки є фаховою (об’єднує на галузевому рівні працівників засобів масової інформації, які професійно збирають, одержують, створюють та займаються підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконують редакційно-посадові та інших службові обов’язки в засобах масової інформації).

1.11. Профспілка взаємодіє з іншими профспілками, громадськими та неурядовими організаціями, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Профспілки, створює служби правової допомоги та відповідні інспекції та комісії.

1.12. Профспілка з метою об’єднання та консолідації профспілкового руху країни, в інтересах своїх членів та за їх волевиявленням, може на умовах рівноправного партнерства вступати до профспілкових об’єднань (федерацій, конфедерацій), зберігаючи при цьому свою організаційну та фінансову самостійність, співпрацювати з закордонними та міжнародними профспілковими об’єднаннями, діяльність яких відповідає інтересам членів Профспілки та не суперечить цілям і завданням, визначеним цим Статутом.

1.13. З метою виконання статутних завдань і цілей Профспілка може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

1.14. Для висвітлення своєї діяльності Профспілка має право бути засновником засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.

1.15. Місцезнаходження Профспілки: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63.

 

 1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

2.1. Основною метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, професійних, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

 

 1. ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ

3.1. Для досягнення основної мети Профспілка виконує в установленому законодавством порядку такі завдання:

 • здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими організаціями та установами, об’єднаннями громадян;
 • представляє інтереси членів Профспілки при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ;
 • веде переговори, здійснює укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством;
 • в установленому чинним законодавством порядку здійснює контроль за виконанням колективних договорів, угод, направляє роботодавцеві, їх об’єднанням, органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування подання щодо усунення порушень колективних договорів, угод, і оскаржує неправомірні дії посадових осіб у суді;
 • висловлює думку щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, і розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери;
 • бере участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій;
 • погоджує з власником або уповноваженим ним органом питання форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;
 • здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов;
 • вимагає від роботодавця у разі загрози життю або здоров’ю працівників негайного припинення робіт на робочих місцях або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників;
 • проводить незалежну експертизу умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві;
 • створює служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії для забезпечення юридичної допомоги членам Профспілки, затверджує положення про них;
 • вносить роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, оскаржує дії чи бездіяльність посадових осіб до суду;
 • бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;
 • розглядає завчасно надану власником інформацію щодо планованих звільнень працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводить консультації з власником про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень;
 • вносить пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників;
 • бере участь і проводить відповідні консультації з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили;
 • бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;
 • бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб;
 • надає матеріальну допомогу членам Профспілки, виплачує інші види відшкодування для їх соціального захисту;
 • представляє права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації, бере участь у роботі комісій з приватизації, представляє інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства;
 • представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори;
 • представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Бере участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт);
 • реалізує забезпечене законодавством право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
 • одержує безоплатно інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій;
 • безоплатно одержує від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань;
 • за рахунок власних коштів створює навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз;
 • організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;
 • бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я, а також бере участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій;
 • бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних організацій, проводить громадські екологічні експертизи, здійснює іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері;
 • бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності;
 • бере участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;
 • вимагає розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, про колективні договори та угоди;
 • за рішенням статутних органів може брати участь у виборчих кампаніях до органів державної влади та місцевого самоврядування у відповідності до чинного законодавства;
 • використовує для захисту законних прав та інтересів членів Профспілки засоби, передбачені Конституцією та чинним законодавством України, в тому числі збори, мітинги, маніфестації, демонстрації, пікети та страйки;
 • виявляє солідарність з іншими професійними спілками, громадськими організаціями та об’єднаннями щодо захисту законних прав і інтересів членів Профспілки.

 

 1. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Організація будується на принципах вільного вибору та індивідуального членства.

4.2. Членами Профспілки можуть бути фізичні особи, які зайняті у засобах масової інформації творчою та іншою діяльністю, пов’язаною зі збиранням, отриманням, створенням, підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконанням редакційно-посадових та інших службових обов’язків в засобах масової інформації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю на постійній, контрактній (за сумісництвом) або гонорарній основі, студенти, які проходять фахову практику, навчаються в навчальному закладі, а також особи, які звільнилися з засобів масової інформації в зв’язку із виходом на пенсію чи тимчасовою втратою працездатності, забезпечують себе роботою самостійно.

4.3. Прийняття у члени Профспілки здійснюється в індивідуальному порядку керівним органом первинної організації Профспілки за умови визнання цілей діяльності та завдань Профспілки, положень цього Статуту та інших документів Профспілки.

Засновники первинної профспілкової організації набувають членства у Профспілці з моменту затвердження протоколу установчих зборів та прийняття на облік Профспілкою первинної профспілкової організації.

У випадку відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної організації Профспілки, прийняття у члени Профспілки може здійснюватися в індивідуальному порядку керівним органом місцевої або обласної організації Профспілки, або керівним органом самої Профспілки за умови визнання особою цілей діяльності та завдань Профспілки, положень цього Статуту та інших документів Профспілки.

4.4. Прийняття у члени Профспілки здійснюється на підставі письмової заяви до  організації Профспілки відповідного рівня і рішення керівного органу організації Профспілки відповідного рівня в 5-ти денний термін.

4.5. Члени Профспілки мають право:

 • брати участь у діяльності Профспілки та у всіх заходах, що здійснюються Профспілкою;
 • вносити пропозиції до всіх органів Профспілки з питань, пов’язаних із її діяльністю;
 • обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Профспілки, висувати до зазначених органів Профспілки своїх представників;
 • отримувати інформацію про діяльність Профспілки з питань використання членських внесків;
 • користуватись послугами та пільгами, які надаються Профспілкою;
 • звертатись до керівних органів Профспілки для отримання допомоги в межах здійснення статутних завдань Профспілки;
 • добровільно вступати і вибувати із Профспілки.

4.6. Члени Профспілки зобов’язані:

 • сприяти виконанню цілей і завдань Профспілки;
 • дотримуватись вимог Статуту та інших документів Профспілки, рішень органів Профспілки;
 • брати активну участь у діяльності Профспілки;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески.

4.7. Вихід із членів Профспілки здійснюється на підставі письмової заяви члена Профспілки на ім’я керівника організації Профспілки відповідного рівня. Заява про вихід з членів Профспілки повинна містити причину виходу з членів Профспілки. Рішення про вихід із членів Профспілки приймається керівником організації Профспілки відповідного рівня в 5-ти денний термін.

4.8. Член Профспілки може бути виключений з числа членів Профспілки, якщо він не виконує обов’язків члена Профспілки, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Профспілки та не сплачує членські внески. Рішення про виключення приймається керівним органом первинної організації Профспілки або Комітетом НМПУ. За виключеним із Профспілки зберігається право апелювати до Загальних зборів членів первинної організації Профспілки та Ради Профспілки. Апеляція повинна бути розглянута на найближчих Загальних зборах членів первинної організації Профспілки та Ради Профспілки.

4.9. Особи, які вибули з Профспілки, можуть бути знову поновлені в ній на загальних підставах згідно п. 4.4. цього Статуту.

4.10. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів Профспілки.

4.11. Цим Статутом не передбачається обмеження щодо подвійного членства в Профспілках.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ, ПОВНОВАЖЕННЯ ЇЇ

ВИБОРНИХ ОРГАНІВ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Структуру Профспілки складають центральні органи управління, регіональні, обласні, місцеві (міські, районні в містах, сільські, селищні) та первинні організації Профспілки.

5.2. Центральними статутними органами управління Профспілки є:

З’їзд членів (делегатів) Профспілки (надалі – З’їзд);

Рада Профспілки (надалі – Рада);

Комітет Профспілки (надалі – Комітет);

Голова Комітету Профспілки (надалі – Голова);

Ревізійна комісія Профспілки.

5.3. Вищим центральним органом управління Профспілки є З’їзд.

З’їзд скликається Радою у разі необхідності, але не рідше, ніж один раз на 2 роки.

Позачерговий З’їзд скликається за вимогою Ради, Ревізійної комісії або більш як половини членів Профспілки.

У З’їзді беруть участь члени (делегати із первинних організацій) Профспілки, відповідно до встановлених Радою квот. Кожний член (делегат) Профспілки має при голосуванні один голос.

Роботою З’їзду керує Голова. Про час, місце скликання та питання порядку денного, що будуть розглядатися на З’їзді, члени (делегати) Профспілки повідомляються персонально не пізніше 30 днів до дати проведення З’їзду.

5.4. З’їзд скликається для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 • затвердження Статуту Профспілки;
 • внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки;
 • обрання Комітету, Голови Профспілки та двох його заступників, їх дострокове відкликання чи переобрання;
 • обрання членів Ревізійної комісії Профспілки;
 • заслуховування звітів Голови Профспілки та Ревізійної комісії про результати діяльності Профспілки за період між З’їздами;
 • реалізація права власності на майно та кошти Профспілки;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Профспілки;
 • визначення програми і чергових завдань Профспілки;
 • затвердження Положень з питань діяльності центральних органів Профспілки;
 • висування представників на вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • затвердження розміру вступних та членських внесків, їх розподілу між організаціями Профспілки;
 • з інших питань, пов’язаних із реалізацією статутних завдань Профспілки.

5.5. З’їзд правомочний приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто, якщо на ньому присутні більш, як половина членів або 2/3 делегатів Профспілки. Передача чи делегування права голосу іншому члену (делегату) не допускається.

Рішення З’їзду приймаються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів членів (делегатів) Профспілки, що беруть участь у голосуванні, за винятком рішень, які приймаються двома третинами присутніх членів (делегатів) Профспілки, а саме:

 • про затвердження Статуту Профспілки та внесення змін та доповнень до нього;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Профспілки.

Рішення З’їзду, прийняті з дотриманням порядку його проведення, передбаченого цим Статутом є обов’язковими для всіх членів та органів Профспілки.

5.51. У випадках невідкладності вирішення питань, з ініціативи Голови та згоди на це Ради, членами (делегатами із первинних організацій) Профспілки, можуть розглядатися питання та прийматися рішення шляхом дистанційного проведення З’їзду – використовуючи засоби зв’язку (телефон, електрону пошту, факс, телеграму тощо). При цьому інформація щодо рішень членів (делегатів із первинних організацій) Профспілки такого З’їзду (з використання засобів зв’язку) повинна мати сталу інформаційну форму (бути роздрукованою) та не пізніше 5 (п’яти) робочих днів підтверджена складеним протоколом та підписами в ньому. За відсутності протоколу та необхідної кількості підписів, рішення З’їзду, прийняте з використанням засобів зв’язку, вважається не дійсним, тобто таким, що не може створювати юридичних наслідків.

5.6. В період між З’їздами представницьким органом Профспілки є Рада, яка формується  на термін 2 роки відповідно до Положення про Раду Профспілки. Від кожної області, де діють організації Профспілки, в Раді має бути не менше 1 представника. Місцеві або обласні організації профспілки, що мають чисельність більше 100 осіб, мають право на додаткового 1 представника в Раді на кожні 100 членів цієї Організації профспілки.

У разі вибуття представника Ради, організація, по чиїй квоті він був делегований, повинна протягом місяця обрати нового представника в Раду.

Засідання Ради скликаються по мірі необхідності, але не рідше 1 разу на рік. Рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Ради.

Засідання Ради можуть бути проведенні у спосіб, визначений п. 5.51 даного Статуту.

До повноважень Ради відносяться:

 • розгляд питань, пов’язаних з порушенням Статуту та Положення про Ревізійну комісію членами Профспілки, профспілковими органами Профспілки чи їх діями, що дискредитують Профспілку, визначає міру їх відповідальності;
 • контроль за виконанням програми та рішень З’їзду;
 • затвердження рішення про взяття на профспілковий облік нових організацій Профспілки місцевого або вищого рівня;
 • затвердження річного бюджету Профспілки за поданням Комітету;
 • прийняття рішення про страйк Профспілки;
 • розгляд скарг, що стосуються діяльності Профспілки;
 • інші повноваження в межах компетенції, визначеної З’їздом.

Рада має право:

 • призупинити повноваження Голови у разі порушення ним положень Статуту до розгляду питання про дострокове відкликання Голови на найближчому З’їзді;
 • скликати позачерговий З’їзд;
 • встановлювати квоту делегатів на З’їзд;
 • накласти вето на рішення Комітету, що суперечать цілям та завданням Профспілки або не відповідають її Статуту;
 • звернутись до Ревізійної комісії з вимогою перевірки фінансової діяльності Профспілки, Комітету або її первинних організацій;
 • скликати позачергові збори первинної, місцевої, обласної, регіональної Профспілки у разі бездіяльності та невиконання статутних завдань їх виборними органами;
 • приймати інші рішення, що віднесені до її компетенції.

5.7. Постійно діючим статутним органом управління Профспілки, що діє в період між З’їздами, є Комітет. Комітет є колегіальним органом, який обирається З’їздом на термін 2 роки.

Кількісний склад членів Комітету визначається З’їздом. Голова та його заступники входять до Комітету за посадою.

Комітет Профспілки підзвітний З’їзду і Раді та організує виконання їх рішень. Комітет:

 • в період між З’їздами та засіданнями Ради керує діяльністю Профспілки, забезпечує виконання завдань Профспілки, передбачених законодавством та цим Статутом;
 • розробляє та приймає рішення з реалізації основних напрямків діяльності Профспілки;
 • приймає постанови, положення, інструкції, інші нормативні акти з питань профспілкової діяльності, які є обов’язковими для виконання організаційними ланками та їх профспілковими органами;
 • затверджує зразки печаток, штампів для органів Профспілки, затверджує зразок профспілкового квитка;
 • розробляє символіку Профспілки та подає її на затвердження З’їзду;
 • встановлює порядок розподілу та передачі майна до організаційних ланок Профспілки;
 • від імені членів Профспілки приймає участь в управлінні державним соціальним страхуванням згідно чинного законодавства України;
 • надає правову допомогу членам Профспілки, приймає участь в роботі інспекції, комісій на підприємствах ЗМІ з метою представництва прав та законних інтересів членів Профспілки;
 • встановлює порядок надання матеріальної допомоги членам Профспілки за рахунок власних коштів Профспілки;
 • приймає рішення про заснування засобів масової інформації Профспілки;
 • затверджує порядок внесення вступних та членських внесків;
 • формує річний бюджет Профспілки і передає його на затвердження Ради;
 • є головним розпорядником майна та коштів Профспілки;
 • приймає рішення про створення та підтримку страхових та кредитних спілок;
 • затверджує кандидатуру виконавчого секретаря Комітету за представленням Голови;
 • приймає рішення з інших питань, що віднесені до його компетенції, делегує частину своїх повноважень Голові;
 • розглядає питання, пов’язані з порушенням Статуту та Положення про Ревізійну комісію членами Профспілки, органами Профспілки, визначає міру їх відповідальності.

5.8. Засідання Комітету скликаються Головою не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь більшість його членів. Позачергові засідання Комітету скликаються з ініціативи Голови або за вимогою більш як половини членів Комітету.

Рішення Комітету ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі рівної кількості голосів членів Комітету, вирішальним є голос Голови. Голова організовує роботу Комітету, головує на його засіданнях та підписує рішення.

Засідання Комітету можуть бути проведенні у спосіб, визначений п. 5.51 даного Статуту.

5.9. Голова обирається З’їздом на термін 2 роки, але не більше 2 термінів поспіль. Дострокове припинення повноважень Голови:

 • за особистою заявою про відставку;
 • при неможливості виконання своїх обов’язків за станом здоров’я;
 • за неодноразове грубе порушення положень цього Статуту.

У разі дострокового припинення повноважень Голови, Рада повинна скликати позачерговий З’їзд протягом 3 місяців. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови затверджується З’їздом.

5.10. Відповідно до завдань Профспілки Голова:

 • організовує виконання рішень З’їзду, Ради, Комітету;
 • організовує роботу Ради, Комітету;
 • виносить питання на розгляд Ради, Комітету та головує на їх засіданнях;
 • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Профспілки;
 • без доручення діє від імені Профспілки у відносинах із державними органами влади, приватними особами, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та об’єднаннями громадян як в Україні, так і за її межами;
 • підписує документи Профспілки;
 • здійснює загальне керівництво Профспілкою, від імені Профспілки підписує господарські угоди та фінансові документи, здійснює розпорядчі функції щодо коштів і майна Профспілки, відкриває та закриває розрахункові, валютні, поточні та інші рахунки в установах банків і є розпорядником цих рахунків;
 • формує та здійснює управління виконавчим апаратом Комітету, розробляє штатний розклад Профспілки, кошторис витрат на утримання апарату, має право прийому та звільнення працівників, а також інші права, передбачені трудовим законодавством України;
 • згідно з рішенням Комітету затверджує кошторис видатків Профспілки;
 • звітує перед З’їздом про діяльність Профспілки та використання цільових коштів;
 • представляє на затвердження Комітету кандидатуру виконавчого секретаря Комітету та секретаря виконавчого апарату;
 • створює для виконання рішень Комітету робочі групи;
 • визначає функціональні обов’язки заступників Голови;
 • вирішує інші питання діяльності Профспілки, які не входять до компетенції З’їзду, Ради, Комітету або за їх дорученням ті питання, які входять до їх компетенції.

5.11. Перший заступник та заступник Голови обираються З’їздом, входять за посадою до Комітету, у випадку відсутності Голови виконують його обов’язки. У випадку, якщо перший заступник не може виконувати обов’язки Голови, їх виконання покладається на заступника Голови. У випадку, якщо жоден із заступників не може виконувати обов’язки Голови, тимчасово виконуючого обов’язки Голови призначає Комітет.

Заступники, за дорученням Голови, представляють Профспілку у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, профспілковими організаціями та їх об’єднаннями в Україні та за кордоном.

5.12. Виконавчий апарат Комітету формується відповідно до штатного розкладу, в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання. Керівником виконавчого апарату є виконавчий секретар Комітету.

Робота виконавчого апарату будується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, функціональних обов’язків його працівників та спрямована на виконання рішень З’їзду, Ради, Комітету та Голови.

5.13. Працівники виконавчого апарату Комітету:

 • здійснюють практичну підготовку заходів, які проводять Профспілка, Рада, Комітет;
 • за дорученням Голови представляють інтереси Профспілки у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, профспілковими організаціями та їх об’єднаннями в Україні та за кордоном;
 • безпосередньо надають допомогу членам Профспілки у відповідності до положень Статуту та рішень Комітету та розпоряджень Голови;
 • виконують інші завдання в межах, передбачених положеннями про структурні підрозділи, своїми функціональними обов’язками та розпорядженнями Голови Профспілки.

5.14. Виконавчий секретар Комітету відповідає за організацію та виконання завдань, покладених на виконавчий апарат.

5.15. Контроль за фінансовою діяльністю Профспілки здійснює Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія обирається на термін 2 роки З’їздом, який визначає її кількісний та персональний склад. Очолює Ревізійну комісію голова Ревізійної комісії, який обирається З’їздом на термін 2 роки. У члени Ревізійної комісії не мають права входити члени Ради, Комітету.

Рішення Ревізійної комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини її членів.

5.16. Ревізійна комісія підзвітна З’їзду. До функцій Ревізійної комісії відносяться перевірка щорічного звіту та балансу Профспілки, а також інші розпорядчі та контролюючі функції, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Профспілки. Компетенція та регламент роботи Ревізійної комісії визначаються Положенням про неї, яке затверджує З’їзд.

Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю Профспілки;
 • має право отримувати від посадових осіб Профспілки усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
 • має право залучати для роботи незалежних експертів.

5.17. Рішення органів управління Профспілки не повинні у будь-який спосіб обмежувати власну професійну діяльність членів Профспілки. Якщо таке рішення прийнято, член Профспілки має право його оскаржити в судовому порядку та не виконувати.

 

 1. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

6.1. Первинні організації Профспілки є організаційними ланками Профспілки.

6.2. Первинні організації Профспілки добровільно об’єднують членів Профспілки, які працюють на одному підприємстві, установі, організації незалежно від форм власності і виду господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

6.3. Первинна організація Профспілки створюється за рішенням не менше трьох членів Профспілки. Рішення про створення первинної організації Профспілки та заява направляється Комітету, який розглядає її в місячний термін. Відмова може бути оскаржена до З’їзду Профспілки, рішення якого є остаточним. Первинні організації Профспілки діють на підставі цього Статуту та чинного законодавства України. Рішення про припинення діяльності первинної організації Профспілки приймається загальними зборами її членів. Це рішення та заява подаються до Комітету в місячний термін.

6.4. Первинна організація Профспілки в установленому законом порядку:

 • делегує своїх представників до статутних органів Профспілки;
 • вносить на розгляд З’їзду, Ради, Комітету, статутних органів місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки пропозиції з питань, що знаходяться в сфері їх діяльності;
 • за допомогою статутних органів Профспілки представляє інтереси своїх членів і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, судових органах, інших органах незалежно від їх форми власності та підпорядкування;
 • отримує від статутних органів Профспілки необхідну організаційну, консультативну, юридичну та іншу допомогу, методичні матеріали, інформацію з питань діяльності Профспілки.

6.5. Первинна організація Профспілки зобов’язана:

 • дотримуватися Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншого чинного законодавства України, цього Статуту та положень, прийнятих статутними органами Профспілки;
 • проявляти солідарність у захисті прав та інтересів всіх членів Профспілки;
 • надавати звітність за встановленою формою, необхідну інформацію в терміни, встановлені статутними органами Профспілки;
 • забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату вступних та членських внесків членами Профспілки.

6.6. Виборними органами управління первинної організації Профспілки є:

– Загальні збори членів первинної організації Профспілки (надалі Збори Організації);

– Комітет первинної організації Профспілки (надалі Комітет Організації);

– Голова первинної організації Профспілки (надалі Голова Організації);

– Ревізійна комісія первинної організації Профспілки (надалі Ревізійна комісія Організації).

6.7. Збори Організації проводяться не рідше одного разу на два роки, за ініціативою Комітету Організації або на вимогу не менше половини членів первинної організації Профспілки, для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 • обрання членів Комітету та Голови Організації;
 • обрання членів Ревізійної комісії Організації;
 • заслуховування звітів Голови Організації та Ревізійної комісії Організації про результати діяльності первинної організації Профспілки за період між Зборами Організації та їх оцінка;
 • з інших питань, пов’язаних з діяльністю первинної організації Профспілки.

6.8. У Зборах Організації беруть участь всі члени первинної організації Профспілки, кожен з яких має при голосуванні один голос.

На зборах головує Голова Організації. Про час, місце скликання та питання порядку денного, що будуть розглядатися на Зборах Організації, члени первинної організації Профспілки повідомляються персонально не пізніше 5 днів до дати проведення Зборів.

Збори Організації правомочні ухвалювати рішення за умови наявності кворуму, тобто, якщо на них присутні більш як половина членів Профспілки, які є на обліку в Організації.

Рішення Зборів Організації ухвалюються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів членів, що беруть участь у голосуванні.

6.9. Постійно діючим виборним органом первинної організації Профспілки, що діє в період між Зборами є Комітет цієї Організації.

Комітет Організації є колегіальним органом, який обирається на термін 2 роки Зборами первинної організації Профспілки, які визначають його кількісний та персональний склад.

Комітет Організації, за рішенням членів первинної організації Профспілки:

 • укладає та контролює виконання колективного договору з роботодавцем, звітує про його виконання на Зборах Організації, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
 • разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 • разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
 • разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників підприємства;
 • бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам підприємства соціальних пільг;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • представляє інтереси членів Профспілки за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
 • приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує чинне законодавство, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
 • дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом Профспілки, у випадках, передбачених законом;
 • бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємстві;
 • здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
 • здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і членам їх сімей;
 • здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства та колективним договором;
 • представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
 • разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
 • представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури банкрутства.
 • планує та здійснює інші поточні заходи, спрямовані на розв’язання статутних завдань Профспілки;
 • щорічно звітує перед Зборами Організації про здійснені заходи, фінансовий стан, грошові надходження та їх використання.

Засідання Комітету Організації скликаються у разі необхідності. Засідання Комітету Організації вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Комітету Організації та підписуються Головою Організації.

На засіданнях Комітету Організації головує Голова Організації, голос якого у разі рівної кількості голосів членів Комітету Організації є вирішальним.

6.10. Голова первинної організації Профспілки обирається Зборами цієї Організації на термін 2 роки. Голова первинної організації Профспілки:

 • є розпорядником майна та коштів відповідної первинної організації Профспілки;
 • без доручення діє від імені Профспілки у відносинах із державними органами влади, приватними особами, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та об’єднаннями громадян як в Україні, так і за її межами;
 • формує та здійснює управління апаратом Комітету Організації, розробляє штатний розклад апарату, має право прийому та звільнення працівників, а також інші права, передбачені трудовим законодавством України.

6.11. Контроль за фінансовою діяльністю первинної організації Профспілки здійснює її Ревізійна комісія, яка обирається на термін 2 роки Зборами Організації, які визначають її кількісний та персональний склад. Очолює Ревізійну комісію Організації голова Ревізійної комісії Організації, який обирається Зборами Організації на термін 2 роки. Членами Ревізійної комісії Організації не можуть бути члени Комітету Організації. Ревізійна комісія Організації підзвітна Зборам Організації. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується Положенням, затвердженим Зборами Організації.

6.12. Первинні організації, які діють на підставі цього Статуту надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення про належність до Профспілки із посиланням на свідоцтво про легалізацію Профспілки, на підставі чого вони включаються до реєстру об’єднань.

6.13. Первинні організації можуть делегувати частину своїх повноважень на вищі рівні Профспілки.

 

 1. Місцеві (міські, районні в містах, сільські, селищні),

обласні, регіональні організації Профспілки

7.1. Первинні організації Профспілки, що знаходяться на одній території, об’єднуються в місцеві, обласні, регіональні організації відповідного рівня. Місцеві, обласні, регіональні організації Профспілки мають права та обов’язки відповідно до свого статусу.

7.2. Місцева, обласна, регіональна організація Профспілки в установленому законом порядку:

 • делегує своїх представників до статутних органів Профспілки;
 • вносить на розгляд З’їзду, Ради, Комітету Профспілки пропозиції з питань, що знаходяться в сфері їх діяльності.
 • за допомогою статутних органів Профспілки представляє інтереси своїх членів і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, судових органах, інших органах незалежно від їх форми власності та підпорядкування;
 • отримує від статутних органів Профспілки необхідну організаційну, консультативну, юридичну та іншу допомогу, методичні матеріали, інформацію з питань діяльності Профспілки.

7.3. Місцева, обласна, регіональна організація Профспілки зобов’язана:

 • дотримуватися Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншого чинного законодавства України, цього Статуту та положень, прийнятих статутними органами Профспілки;
 • проявляти солідарність у захисті прав та інтересів всіх членів Профспілки;
 • надавати звітність за встановленою формою, необхідну інформацію в терміни, встановлені статутними органами Профспілки;
 • забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату вступних та членських внесків членами Профспілки.

7.4. Виборними органами управління місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки є:

 • Загальні збори членів (делегатів) місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;
 • Комітет місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;
 • Голова місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;
 • Ревізійна комісія місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки.

7.5. Збори місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки скликаються Комітетом місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки або на вимогу не менше половини членів цієї організації Профспілки у разі необхідності, але не рідше одного разу на два роки. для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 • обрання членів Комітету та Голови місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;
 • обрання членів Ревізійної комісії місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;
 • заслуховування звітів Голови та Ревізійної комісії місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки про результати діяльності організації Профспілки за період між зборами та їх оцінка;
 • з інших питань, пов’язаних з діяльністю місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки.

7.6. У Зборах місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки можуть брати участь всі члени (делегати) цієї організації Профспілки, кожен з яких має при голосуванні один голос.

На зборах головує Голова організації. Про час, місце скликання та питання порядку денного, що будуть розглядатися на Зборах організації, члени місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки повідомляються персонально не пізніше 5 днів до дати їх проведення.

Збори місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки правомочні ухвалювати рішення за умови наявності кворуму, тобто, якщо на них присутні більш як половина членів (делегатів) Профспілки, які є на обліку в організації.

Рішення Зборів організації  ухвалюються відкритим або таємним голосуванням простою більшістю голосів членів (делегатів), що беруть участь у голосуванні.

7.7. Постійно діючим виборним органом місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки, що діє в період між Зборами є Комітет місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки.

Комітет місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки є колегіальним органом, який обирається на термін 2 роки Зборами організації, які визначають його кількісний та персональний склад. Комітет:

 • в період між Зборами місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки керує всією діяльністю організації, забезпечує виконання завдань організації, передбачених законодавством та цим Статутом;
 • встановлює квоту делегатів на збори місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки;
 • розробляє та приймає рішення з реалізації основних напрямків діяльності організації;
 • приймає на своєму рівні постанови, положення, інструкції, інші нормативні акти з питань профспілкової діяльності, затверджує зразки печаток, штампів для профспілкових органів первинних організацій;
 • встановлює порядок розподілу та передачі майна;
 • приймає на місцевому, обласному, регіональному рівні участь в управлінні державним соціальним страхуванням згідно чинного законодавства України;
 • надає правову допомогу членам Профспілки з трудового законодавства, приймає участь в роботі відповідних інспекцій, комісій з метою представництва інтересів та прав членів Профспілки;
 • встановлює порядок надання матеріальної допомоги членам місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки за рахунок власних коштів;
 • приймає рішення про участь в створенні та підтримці страхових та кредитних спілок;
 • планує та здійснює інші поточні заходи, спрямовані на розв’язання статутних завдань Профспілки;
 • приймає рішення про проведення місцевих страйків членів Профспілки;
 • щорічно звітує перед Зборами місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки про здійснені заходи, фінансовий стан, грошові надходження та їх використання;
 • приймає рішення з інших питань, що віднесені до його компетенції, делегує частину своїх повноважень Голові місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки.

7.8. Засідання Комітету місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки скликаються Головою місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них беруть участь більшість його членів. Позачергові засідання Комітету організації скликаються з ініціативи Голови організації або за вимогою більш як половини членів Комітету організації.

Рішення Комітету місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету та підписуються Головою організації.

На засіданнях Комітету місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки головує Голова організації, голос якого у разі рівної кількості голосів членів Комітету організації є вирішальним.

7.9. Контроль за фінансовою діяльністю місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки здійснює Ревізійна комісія місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки, яка підзвітна Зборам організації. Ревізійна комісія обирається терміном 2 роки на Зборах організації, які визначають її кількісний та персональний склад. Очолює Ревізійну комісію місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки Голова Ревізійної комісії, який обирається Зборами місцевої, обласної, регіональної організації Профспілки. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Комітету цієї організації.

7.10. Місцеві, обласні, регіональні організації, які діють на підставі цього Статуту надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення про належність до Профспілки із посиланням на свідоцтво про легалізацію Профспілки, на підставі чого вони включаються до реєстру об’єднань.

7.11. Місцеві, обласні, регіональні організації можуть делегувати частину своїх повноважень на вищі рівні Профспілки.

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ ПРОФСПІЛКИ

8.1. У власності Профспілки можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах, необхідне для здійснення її статутної мети.

8.2. Профспілка набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.3. Профспілка також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих Профспілкою підприємств.

8.4. Профспілка є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності. Профспілка має право здійснювати відносно майна та коштів, що перебувають у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

8.5. Профспілка самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, самостійно вирішує питання ведення господарської діяльності, визначення умов оплати праці, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. Структура та кошторис використання коштів затверджується Радою Профспілки.

8.6. Внески до Профспілки можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, інтелектуальною власністю, роботами, послугами та з інших джерел, не заборонених законодавством України шляхом передачі Профспілці відповідних коштів, майна, власності, надання послуг тощо.

Розмір вступних та членських внесків встановлюється і змінюється З’їздом, порядок надходження та розподілу внесків регулюється відповідним Положенням, яке затверджується Комітетом.

Членські внески Профспілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її Статутом.

8.7. З метою реалізації статутних завдань Профспілка може формувати відповідні фонди, кредитні спілки. Принципи формування фондів та регламентація витрат коштів регулюється спеціальними положеннями про них, які затверджує З’їзд.

8.8. Надходження (в тому числі доходи, прибутки) Профспілки, використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом.

8.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Профспілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Профспілка веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність результатів своєї діяльності.

9.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Голову та головного бухгалтера, компетенція яких визначена чинним законодавством України.

9.3. Звітним періодом є календарний рік.

9.4. Річний звіт по операціях Профспілки та баланс складаються в строки, встановлені законодавством України і мають бути подані на затвердження Голови не пізніше як за 1 місяць до закінчення терміну для складання звіту.

9.5. Профспілка та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПРОФСПІЛКИ

10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться З’їздом, на якому присутні більш, як половина членів або 2/3 делегатів Профспілки, та за які проголосували не менше двох третин присутніх членів (делегатів) Профспілки, з наступним повідомленням у п’ятиденний термін в установленому порядку органу, який легалізував Профспілку.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

11.1. Припинення діяльності Профспілки може бути здійснене шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація Профспілки здійснюється за рішенням З’їзду. У разі реорганізації усі права та обов’язки переходять до правонаступників. Профспілка не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

11.3. Ліквідація Профспілки здійснюється у випадках:

 • прийняття відповідного рішення З’їздом;
 • за рішенням суду.

11.4. Для ліквідації Профспілки органом, що прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія, яка діє відповідно до рішень органу, який прийняв рішення про ліквідацію та чинного законодавства.

11.5. Профспілка вважається ліквідованою з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

11.6. У разі припинення Профспілки (у результаті  ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям ідповідного виду або зарахування до доходу бюджету.