Звернення Незалежної медіа-профспілки України до Міжнародної федерації журналістів та Європейської федерації журналістів

Незалежна медіа-профспілка України вкрай занепокоєна ситуацією, що склалася в процесі реформування в Національній суспільній телерадіокомпанії України.

Ще 27 липня 2017 року НМПУ звернулось з листом до голови правління НСТУ Зураба Аласанії з вимогою долучити представників медіа-профспілки компанії до розробки нового колективного договору,а також про зустріч з метою узгодження позицій НМПУ та НСТУ щодо дотримання трудового законодавства у період реформування компанії. Жодної відповіді на свій лист медіа-профспілка не отримала, керівництво НСТУ просто проігнорувало це звернення.

29 вересня 2017 року НМПУ виступило з публічною Заявою, адресованою Наглядовій Раді НСТУ, в якій йшлося як про відверте ігнорування вимог медіа-профспілки керівництвом НСТУ, так і про факти тиску на працівників компанії, зокрема, передпенсійного та пенсійного віку з вимогами написати заяву на звільнення за власним бажанням без будь-яких підстав, переведення деяких працівників з творчих посад на адміністративні, повна або часткова відсутність інформації про штатний розклад нових підрозділів, посадові обов’язки, критерії скорочення тощо.

У компанії відсутня відкрита та постійна комунікація між керівництвом НСТУ та працівниками – уся форма повідомлень про майбутні зміни зводиться до усних розпоряджень керівництва, працівників офіційно не знайомлять ні з запланованим графіком змін, ні з новою структурою, ні з внутрішніми документами НСТУ, які регламентують такі зміни. Для колективу у 7 тисяч осіб навіть відсутня будь-яка внутрішня комунікаційна платформа, яка існує в європейських суспільних мовників – розсилки, бюлетені, корпоративні зустрічі, дискусії тощо.

Втім, і відповідь Наглядової Ради НСТУ на Звернення медіа-профспілки є, по суті, класичною бюрократичною відпискою, з якої стає очевидним, що по суті викладених фактів питання навіть не розглядалось на засіданнях Наглядової Ради.

Незалежна медіа-профспілки України звертає увагу Міжнародної та Європейської  федерацій журналістів на вкрай небезпечні тенденції ігнорування вимог трудового законодавства під час реформування однієї з найбільших медійних структур в Україні, що є неприпустимим не лише з правової точки зору, але і дає підстави вважати, що процес створення Суспільного мовлення не завжди відповідає європейським стандартам.

НМПУ вчергове закликає керівництво  Національної суспільної телерадіокомпанії України припинити хибну практику замовчування та спроб одноосібного вирішення долі трудового колективу. Вимагаємо розпочати загальноприйняту світову практику врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів шляхом укладення колективного договору.

Голова НМПУ

Ігор Чайка

 

Letter to IFJ_EFJ

 

Letter IMTUU To the International Federation of Journalists and European Federation of Journalists

Dear Sirs

The Independent Media Trade Union of Ukraine is extremely concerned about the situation in the process of reforming the National Public Broadcasting Company of Ukraine.

On July 27, 2017, the IMTUU addressed a letter to the chairman of the Board of NPBCU Zurab Alasania requesting the involvement of representatives of the media trade union to develop a new collective agreement, as well as a meeting with the aim of reconciling the positions of the IMTUU and NPBCU on compliance with labour legislation during the company’s reform period. The IMTUU did not receive any answer to its letter, the NPBCU’s leadership simply ignored that appeal.

On September 29, 2017, the IMTUU issued a public statement addressed to the Supervisory Board of the NPBCU, which referred to both the outright disregard of the demands of the media trade union by the leadership of the NPBCU, and the facts of pressure on employees of the company, in particular, the pre-retirement age and the retirement age, the requirements to write an application for dismissal at their own will, without any reason, the transfer of some employees from creative positions to administrative, full or partial lack of information on the staff schedule of new sections, responsibilities, reduction criteria, etc.

The company does not have an open and constant communication between the management of the NPBCU and employees – all forms of announcements about the future changes are reduced to oral instructions of the management, employees are not officially familiar with either the planned schedule of changes, nor with the new structure, nor with the internal documents of the NPBCU, which regulate such changes. For the team of 7,000 people, there is not even any internal communication platform which usually exists in European public broadcasters – mailings, newsletters, corporate meetings, discussions, etc.

However, the answer of the Supervisory Board of NPBCU to the appeal of the media trade union is, in essence, a classic bureaucratic reprimand, from which it becomes apparent that the substantive issues were not even considered at the meetings of the Supervisory Board.

The Independent Media Trade Union of Ukraine draws the attention of the International and European Federations of Journalists to the extremely dangerous tendencies of ignoring the requirements of labour legislation during the reform of one of the largest media structures in Ukraine, which is unacceptable not only from the legal point of view, but also gives reason to believe that the process of creation Public broadcasting does not always correspond to European standards.

IMTUU again calls on the leadership of the National Public Broadcasting Company of Ukraine to stop the false practice of silence and attempts to solve the fate of the labour collective alone. We demand to begin the world-wide practice of regulating industrial, labour and socio-economic relations, as well as harmonize the interests of workers, owners and their authorized bodies by concluding a collective agreement.

Yours faithfully,

The Chairman of IMTUU

Ihor Chayka

Залиште коментар