НМПУ бойкотуватиме засідання Виконкому і річних зборів МФЖ в разі їх проведення у Москві

Заява

Комітет Незалежної медіа-профспілки України висловлює глибоку занепокоєність з приводу  рішення Адміністративного комітету (AdCom) щодо проведення наступного засідання Виконавчого комітету та загальних річних зборів Міжнародної Федерації журналістів у Москві на пропозицію Союзу журналістів Росії.

DSC_0170

Слід нагадати, що ще 23 листопада 2016 року Європарламент прийняв Резолюцію, в якій недвозначно назвав російських журналістів «інструментом «гібридної війни» проти Європи та визнав, що «російський уряд агресивно використовує цілий спектр засобів та інструментів для атак на демократичні цінності, для розколу Європи, для забезпечення підтримки всередині країни і створення враження про розбіжності між країнами Східного сусідства ЄС».

Крім того, звертаємо увагу на те, що минулого та позаминулого років під час зустрічей представників МФЖ та українських і російських медіа-організацій на міжнародних майданчиках пропозиції від СЖР щодо проведення спільних заходів на території Росії вже надходили. Але тоді усі сторони дійшли згоди, що поки такі дії неможливі. І для цього існує ціла низка підстав.

По-перше, Україна та Росія нині знаходяться у стані військового та політичного конфліктів. За таких обставин будь-яка участь представників НМПУ у заходах на території Росії є, як мінімум, некоректною. Навіть якщо ці заходи є суто професійними.

По-друге, за останні роки склалася негативна практика переслідування російськими спецслужбами українських громадян і, зокрема, журналістів. Серед членів НМПУ є ті, хто оголошений фігурантами кримінальних справ, порушених російською ФСБ за журналістську діяльність.

Саме зараз продовжується багатомісячне насильне утримання у московському слідчому ізоляторі нашого українського колеги Романа Сущенка, кримському журналісту Миколі Семені загрожує реальне ув’язнення на території окупованого Криму. НМПУ неодноразово висловлювала солідарність з ними та виступає з вимогами негайного звільнення і припинення кримінального переслідування наших колег-журналістів.

Добре відомі також і інші факти тиску та переслідування українських журналістів російськими спецслужбами. Усі вони, на наше глибоке переконання та за оцінками адвокатів і правозахисників, не є правовими, а лише інструментом сумнозвісної «гібридної війни».

Саме це унеможливлює будь-які поїздки на територію Росії для багатьох українських журналістів, в тому числі – і представників НМПУ. Адже в таких умовах ніхто не може гарантувати їхній захист від будь-яких провокацій, переслідувань чи ув’язнення під час таких візитів.

Усі ці аргументи представники НМПУ неодноразово озвучували під час міжнародних заходів, зокрема, і керівництву Союзу журналістів Росії. Тим не менш, як бачимо, в організації продовжують лобіювати це питання.

Сподіваємось, що рішення про проведення засідання Виконавчого комітету Міжнародної Федерації журналістів та загальних річних зборів з 28 по 30 квітня саме у Москві ще можливо переглянути і визначити іншу локацію — на нейтральній території. Якщо ж це рішення остаточне, НМПУ вимушено повідомити про наш бойкот цієї зустрічі. Ми вважаємо неможливим брати участь у заходах на території Росії, поки там не припиняться факти порушень прав журналістів, а члени Спілки журналістів Росії продовжуватимуть, порушуючи норми міжнародного права та Статуту МФЖ, займатися ретрансляцією тоталітарної пропаганди, спрямованої на виправдання військової агресії та анексії частини території незалежної та суверенної країни – України.

А проведення засідання Виконавчого комітету та загальних річних зборів Міжнародної Федерації журналістів у Москві, на нашу думку, може лише посприяти подальшій легітимізації пропагандистської риторики керівництва СЖР та стати небезпечним прецедентом для всієї міжнародної журналістської спільноти.

Щиро сподіваємось на солідарність і підтримку нашої позиції колегами і партнерами з МФЖ, які вже неодноразово висловлювали свою принципову позицію в питаннях дотримання професійних стандартів, вірності професії та боротьбі за свободу слова і незалежні ЗМІ.

IMTUU will boycott Executive Committee meeting and the annual meeting of the IFJ in case of holding in Moscow

 

Statement

The Committee of the Independent Media Trade Union of Ukraine expresses its deep concern over the decision of the Administrative Committee (AdCom) to hold the next meeting of the Executive Committee and Annual General Meeting of the International Federation of Journalists in Moscow on a proposal from the Russian Union of Journalists.

It is recalled that even in November 23, 2016 the European Parliament adopted a resolution which explicitly called Russian journalists the “tools of “hybrid war” against Europe and declared that “the Russian government aggressively uses a range of instruments and devices for attacks on democratic values, to split Europe, to provide support in the country and creating the impression of differences between EU Eastern Neighbourhood countries”.

Also, pay attention to the fact that the last and before the last years at meetings of representatives of the IFJ and the Ukrainian and Russian media organizations on international platforms the offers from RUJ on joint activities in Russia have been received. But all parties agreed that such actions were impossible now while. And for that, there were a number of reasons.

Firstly, Ukraine and Russia are currently in a state of war and political conflict. In such circumstances, any participation of representatives of IMTUU in the events in Russia is at least incorrect. Even if these measures are purely professional.

Secondly, in recent years there was a negative practice of persecution by Russian security services of Ukrainian citizens, particularly journalists. Among the members of IMTUU were declared to be the persons who involved in criminal cases brought by Russian FSS for their journalistic activity.

Now the forcible detention of our Ukrainian colleague Roman Sushchenko continues for many months in a Moscow prison, Crimean journalist Mykola Semen is being threatened real imprisonment in occupied Crimea. IMTUU repeatedly expresses solidarity with them and speaks with requirements of immediate dismissal and suspension of prosecution of our fellow journalists.

Also other cases of pressure and harassment of Ukrainian journalists by Russian special services are well known. All of them, in our deep conviction, and according to lawyers and human rights activists are not legal, but rather the tools of “hybrid war”.

These are the cases which unable any travelling to Russia for many Ukrainian journalists, including the representatives of IMTUU. Indeed, in such circumstances, no one can guarantee their protection from any provocation, harassment or imprisonment during such visits.

The representatives of IMTUU have repeatedly announced all these arguments during the international events, in particular, to the leadership of the Russian Union of Journalists. However, as we can see, the organization continues to lobby this issue.

We hope that the decision concerning the annual meeting and the meeting of  Executive Committee of the International Federation of Journalists in April, 28-30, in Moscow is still possible to be reviewed and other territory can be chosen – on neutral territory. If this decision is final, IMTUU will announce the boycott of this meeting. We consider that it is impossible to participate in events in Russia until there shall not cease violations of the rights of journalists and members of the Russian Union of Journalists continue, in violation of international law and the Charter of the IFJ, relay engage totalitarian propaganda aimed to justify military aggression and annexation of the territory of independent and sovereign country – Ukraine.

A meeting of the Executive Committee and Annual General Meeting of the International Federation of Journalists in Moscow, in our opinion, can only contribute to further legitimizing the propaganda rhetoric of RUJ management and become a dangerous precedent for the entire international community of journalism.

We sincerely hope for the solidarity and support of our colleagues and partners of the IFJ, who have repeatedly expressed their principled position in matters of professional standards, loyalty to the profession and to the fight for press freedom and independent media.

Позначки:,

Залиште коментар