РОЗ’ЯСНЕННЯ Оргкомітету щодо запитань

У зв’язку з питаннями¸ які виникли на підставі звернень  окремих  членів  профспілки  щодо висунення делегатів на  VI позачерговий З’їзд ВПС НМПУ щодо   квот та кількості делегатів, та правомочності висувати делегатів новостворені первинні організації, вважаємо за необхідне роз’яснити наступне:

1. Стосовно відповідності Статуту  обрання делегатів від кожної первинки (у первинках, де більше 20 членів – більше делегатів) – відповідно до Статуту. (Рішення прийнято одноголосно, 16-ЗА із 22 членів Ради)

2. Стосовно права  обирати делегатів на З’їзд створених (пере заснованих) після  4 червня 2016 року  первинних організацій – мають право, відповідає Статуту.

(Рішення прийнято, 12- ЗА, 2_ПРОТИ, 2_УТРИМАЛОСЬ)

ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ

Щодо питання про право новостворених первинних організацій висувати делегатів.

1.1.         Утворення первинної профспілкової організації

Відповідно до cт. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії  діяльності»  від  15  вересня1999 р. № 1045_ХІV [1] (далі — Закон № 1045) професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація,що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами  за  родом  їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Стаття 16 цього Закону наголошує, що профспілка набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту(положення).

Рішенням Конституційного суду України від 18 жовтня 2000 року у справі  №  1-36/2000 визнано такими,  що не відповідають Конституції України (є неконституційними),   положення  статті  16  Закону  України  “Про професійні спілки,  їх права та  гарантії  діяльності”  в  частині встановлення  таких  умов  легалізації  профспілок,  які  фактично пов’язують початок діяльності створеної  з  метою  забезпечення  і  захисту інтересів працівників організації як профспілки з моментом  її реєстрації у відповідних органах,  що  рівнозначно  вимозі  про  попередній дозвіл на утворення профспілки.

В межах розгляду даної справи, Конституційний суд України дійшов висновку, що право громадян України  на свободу об’єднання у громадські організації відповідно  до статті 36 Конституції  України  (  254к/96-ВР),  включаючи  і  конституційне право на утворення професійної спілки,  не може бути  обмежене ні законодавством,  ні на практиці такими  вимогами  щодо  реалізації  названого  права,  які виключають можливість утворення  професійної спілки як такої,  якщо цих умов (вимог) об’єктивно  не  можна  виконати,  тобто  фактично є частковою забороною реалізації права громадян на об’єднання у  відповідну  професійну  спілку.

Професійна  спілка  як  юридична особа є  суб’єктом цивільного права. Однак вона має певні особливості порівняно з іншими юридичними особами. Так, відповідно до п. 4 ст.  91  Цивільного  кодексу  України цивільна  правоздатність  юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення. Пункт 4 ст. 87 ЦК України вказує на те, що юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Юридична особа набуває  цивільних  прав  та  обов’язків  і здійснює  їх  через  свої  органи,  які діють відповідно до установчих документів (ст. 92 ЦК України). Тобто ЦК України наголошує, що цивільна правоздатність та дієздатність у юридичної особи — категорія універсальна, виникає вона з моменту державної реєстрації. Постає запитання: з якого моменту набуває цивільної дієздатності професійна спілка? Закон № 1045 дає чітку відповідь. Прав юридичної особи професійна спілка набуває з моменту затвердження статуту, що дає нам  привід  стверджувати,  що  цивільної правоздатності вона набуває саме з цього моменту, а не з моменту державної реєстрації профспілки як юридичної особи, як це передбачено у ЦК України. Аналізуючи вказаний Закон,  можна  дійти  висновку,  що  і цивільної дієздатності вона набуває також з моменту затвердження статуту, а не з моменту державної реєстрації. Підставами такого твердження є те, що відповідно до ст. 16 Закону № 1045 легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок. У разі невідповідності поданих документів профспілки, об’єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об’єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу. Тобто якщо легалізуючий орган не може відмовити в реєстрації професійній спілці, це означає, що у будь-якому випадку її зареєструють як  юридичну  особу.  Тому  момент реєстрації у цьому випадку не є тим юридичним фактом, що вказує на момент набуття цивільної дієздатності професійною спілкою. Таким юридичним фактом відповідно до Закону слід вважати момент прийняття статуту, з яким законодавець пов’язує  набуття прав юридичної особи профспілкою.

П. 1.5 Статуту ВПС НМПУ передбачено, Профспілка набуває права юридичної особи з моменту затвердження установчою конференцією членів Профспілки цього Статуту.

П. 1.6 Статуту передбачено, що статус юридичної особи набувають також організації Профспілки, які діють на підставі її Статуту.

Порядок прийняття первинних осередків на облік Профспілки передбачено п. 6.3 Статуту ВПС НМПУ.

Відповідно до п. 6.3. Статуту первинна організація Профспілки створюється за рішенням не менше трьох членів Профспілки. Рішення про створення первинної організації Профспілки та заява направляється Комітету, який розглядає її в місячний термін.

Статут ВПС НМПУ не містить жодних застережень, щодо необхідності попередньої легалізації первинного осередку, не зобов’язує первинки, створені під Статутом ВПС НМПУ надавати до Комітету документів, які підтверджують попередню реєстрацію чи легалізацію осередку.

Ні Статут НМПУ, ні профільне законодавство не пов’язує виникнення правосуб’єктності первинки з необхідністю попередньої легалізації.

1.2.         Права членів ВПС НМПУ.

Згідно з п. 4. 5 Статуту ВПС НМПУ  члени Профспілки мають право:

– брати участь у діяльності Профспілки та у всіх заходах, що здійснюються Профспілкою;

– вносити пропозиції до всіх органів Профспілки з питань, пов’язаних із її діяльністю;

– обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Профспілки, висувати до зазначених органів Профспілки своїх представників;

– отримувати інформацію про діяльність Профспілки з питань використання членських внесків;

– користуватись послугами та пільгами, які надаються Профспілкою;

– звертатись до керівних органів Профспілки для отримання допомоги в межах здійснення статутних завдань Профспілки;

– добровільно вступати і вибувати із Профспілки

Таким чином, первинна профспілкова організація, яка визнає Статут ВПС НМПУ, набуває прав і обов’язків юридичної особи згідно положень ст. 16 ЗУ «Про профспілки», п.1.5, 1.6 Статуту ВПС НМПУ з моменту визнання Статуту ВПС НМПУ та прийняття первинної профспілкової організації на облік, а члени первинних профспілкової організації користуються всіма правами (включаючи делегування представників на З’їзд) і обов’язками членів профспілки після:

–              проведення установчих зборів, з обов’язковим визнанням Статуту ВПС НМПУ;

–              прийняття Комітетом ВПС НМПУ первинного осередку на облік

Сподіваємося, що це роз’яснення дасть відповідь  на всі питання та припинить спекулятивні чутки щодо прозорості й  відкритості З’їзду.

Залиште коментар