Юрист: Олександрійська міськрада порушує Закон “Про інформацію” (рос.)

Журналісти міста Олександрія Кіровоградської області звернулися до юриста Медіа-профспілки Ігоря Ворона з проханням надати оцінку новим правилам акредитації. Наводимо відповідь юриста повністю мовою оригіналу:

Юридический анализ
правил аккредитации при городском совете

Материалы для юридического анализа:

Оголошення

Шановні представники ЗМІ!

Прийом документів на акредитацію розпочинається з 14 грудня 2012 року.

Для акредитації журналістів та технічних працівників ЗМІ до Олександрійської міської ради на ім’я міського голови подається заява про акредитацію на бланку,скріплена печаткою та підписом керівника засобу масової інформації.

Заява про акредитацію повинна містити:
– повну назву засобу масової інформації;
– дата та номер реєстрації;
– юридичну та фактичну адресу, номер телефону (факсу);
– адресу електронної пошти засобу масової інформації;
– інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації;
– періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);
– прізвище, ім’я та по-батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів;
– прізвище, ім’я та по-батькові працівників засобів масової інформації, що акредитуються, належність до творчих або технічних працівників; посаду, дані про освіту (вуз та спеціальність), стаж роботи в ЗМІ, робочий телефон, мобільний телефон;
– вид акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

До заяви про акредитацію додаються:
– копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства або копію ліцензії на мовлення;
– копія статуту засобу масової інформації;
– два останні примірники видання друкованих засобів масової інформації;
– копії службових документів, що посвідчують особу;
– дві фотокартки кожного з працівників, акредитація яких запитується.

Примітка: Інтернет – видання додатково у заявці про акредитацію повідомляють про засновників; адресу; номери телефонів керівництва; номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації.

Документи подавати в каб. 401 міської ради. Контактний телефон: 7-22-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внимательно ознакомившись с текстом Правил аккредитации журналистов и технических работников СМИ при Александрийском городском совете следует прийти к выводу о необходимости высказать несколько существенных замечаний о несоответствии, по моему мнению, указанных правил аккредитации действующему законодательству.

Прежде всего о самом законодательстве.

В соответствии со ст. 26 Закона Украины “Об информации” от 02.10.1992, № 2657-XII (далее – Закон об информации”), которая так и называется” Акредитація журналістів,

працівників засобів масової інформації” сказано следующее (в сокращении):

“1. З метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності суб’єкт владних повноважень може здійснювати їх акредитацію.

Усі дії, пов’язані з акредитацією, мають ґрунтуватися на принципах відкритості, рівності, справедливості з метою забезпечення права громадськості на одержання інформації через засоби масової інформації. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи, що проводить суб’єкт владних повноважень.

2. Акредитація журналіста, працівника засобу масової інформації здійснюється безоплатно на підставі його заяви або подання засобу масової інформації.

У заяві, поданій журналістом, працівником засобу масової інформації, зазначаються його прізвище, ім’я та по батькові, адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність.

У поданні засобу масової інформації зазначаються його повне найменування, дата і номер реєстрації, адреса, адреса електронної пошти (за наявності), номер засобу зв’язку,

прізвище, ім’я та по батькові журналіста, працівника засобу масової інформації, щодо якого вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу.

В акредитації не може бути відмовлено в разі подання усіх документів, передбачених цією частиною.

Суб’єкт владних повноважень може встановлювати спрощений порядок акредитації.

3. Порядок акредитації, визначений суб’єктом владних повноважень, підлягає оприлюдненню.

4. Суб’єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію журналістів, працівників засобів масової інформації, зобов’язані сприяти провадженню ними професійної діяльності; завчасно сповіщати їх про місце і час проведення сесій, засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів; надавати їм інформацію, призначену для

засобів масової інформації; а також сприяти створенню умов для здійснення запису і передачі інформації, проведення інтерв’ю, отримання коментарів посадових осіб…”

Иными словами, действующий Закон об информации в статье 26 достаточно однозначно урегулировал вопрос самой процедуры аккредитации, а также перечень и порядок подачи средством массовой информации, журналистом или техническим работником СМИ необходимых для аккредитации документов.

В соответствии со ст. 26 Закона об информации для своей аккредитации при городском совете журналист обязан подать заявление (написанное собственноручно или

отпечатанное с помощью компьютера), в котором обязательно должно быть указано следующее: 1) фамилия, имя и отчество журналиста; 2) его адрес регистрации места

постоянного жительства или временно пребывания; 3) номер средств связи (мобильный или стационарный телефон); 4) адрес электронной почты (при наличии такового). К этому

заявлению журналист в обязательном порядке должен приложить копию документа, который удостоверяет его личность (копию паспорта или иного удостоверения,

подтверждающего личность), а также копию документа, удостоверяющего его профессиональную деятельность, т. е. деятельность журналистскую. В настоящее время такими документами могут быть: 1) пресс-карта или удостоверение журналиста, выданные НМПУ или иным профессиональным объединением журналистов (в т. ч. международной организацией); 2) удостоверение НСЖУ; 3) удостоверение, выданное редакцией печатного СМИ или теле- либо радиокомпанией (редакционное удостоверение). Кроме личного заявления журналиста об аккредитации и перечисленных выше копий документов, никакие иные документы для аккредитации журналиста при городском совете не нужны.

Более того, в абзаце 4 части 2 статьи 26 закона об информации прямо сказано, что в аккредитации журналиста не может быть отказано в случае предоставления перечисленных выше документов, даже если не будут предоставлены иные запрашиваемые документы.

Следует обратить внимание на то, что всё сказанное в отношении журналиста остаётся справедливым и в отношении работников СМИ. Для средства массовой информации (очевидно, как юридического лица) Законом об информации предусмотрен несколько иной порядок аккредитации. СМИ для свой аккредитации обязано подать ПОДАННЯ, в котором должно быть указано следующее: 1) полное наименование СМИ, дата и номер его государственной регистрации; 2) адрес нахождения (юридический адрес или адрес фактического расположения редакции, теле- или радиокомпании); 3) адрес электронной почты (при наличии); 4) фамилия, имя, отчество журналиста или работника СМИ, относительно которого подаётся прошение (подання), а также номер его средства связи ( телефона). К прошению СМИ должны быть предоставлены для аккредитации только копии документов, которые удостоверяют личность работника этого СМИ. Никакие другие документы для решения вопроса об аккредитации работников СМИ закон не требует.

В связи с вышесказанным отметим, что, скорее всего, этими соображениями следует ограничить рассмотрение вопроса об аккредитации журналистов только в рамках статьи 26 Закона об информации. Дело в том, что правовые нормы, ранее регулирующие аккредитацию журналистов при государственных органах власти и местных органах самоуправления, а именно: ст. 3 Закона Украины “О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации” от 23.09.1997, № 539/97, ст. 27 Закона Украины “О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине” от 16.11.1992 г., № 2782 и др., Законом Украины “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” от 13.01.2011 № 2938-VI, были исключены и в настоящее время не действуют.

Теперь, после такого незначительного отступления, есть необходимость вернуться к Правилам аккредитации журналистов при Александрийском горсовете.

При сравнении текста Правил с вышеприведёнными нормами ст. 26 закона об информации становится очевидным их существенное несоответствие, а именно:

1) в ст. 26 ничего не сказано (а в Правила такое требование есть) о том, чтобы:

– заявление об аккредитации было в обязательном порядке отпечатано на бланке и скреплено печатью и подписью руководителя СМИ;

2) в ст. 26 ничего не сказано (а в Правилах это есть) о том, чтобы в заявлении была указана информация: об учредителях или издателях СМИ; периодичность выпуска, тираж, сфера распространения СМИ; ФИО главного редактора СМИ и его телефоны; данные о том, относятся ли работники СМИ к творческим или техническим работникам; должность, данные об образовании, стаж работы в СМИ; вид аккредитации и её срок;

3) в статье 26 ничего не сказано (а в Правилах это есть) о том, что для аккредитации необходимо предоставить такие документы как: копию свидетельства о госрегистрации СМИ; копию устава; два экземпляра газеты; две фотокарточки.

Неправомерными, на наш взгляд, являются требования (есть в примечании к Правилам), предъявляемые к интернет-изданиям, а именно: дополнительно в заявлении об аккредитации сообщать об учредителях; адресах, номерах телефонов руководства, номера телефонов. факса и эл. почты службы информации.

В соответствии со ст. 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Вывод. Правила аккредитации журналистов (представителей СМИ) при Александрийском городском совете не соответствуют положениям ст. 26 Закона об информации. Органы местного самоуправления не имеют права при составлении Правил аккредитации работников СМИ выходить за пределы правового регулирования статьи 26 закона об информации. В противном случае ими нарушаются положения статьи 19 Конституции Украины, которые являются конституционными нормами прямого действия.

Журналисты, желающие получить соответствующую аккредитацию при органе местного самоуправления обязаны в своих заявлениях указать только ту информацию и приложить копии только тех документов, о которых прямо сказано в статье 26 Закона об информации.

Отказ в аккредитации по мотивам непредоставления указанных в Правилах документов или информации, может быть обжалован в судебном порядке.

И. Ворон, медиа-юрист

PS
Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до юриста Ігоря Ворона за телефоном “гарячої лінії” 050-3632736 або поштою voronn_igor@mail.ru.

Залиште коментар